Algemene verhuur- en inhuurvoorwaarden Blokland B.V.

DEFINITIES

In deze algemene verhuur- en verhuurvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • Blokland: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Blokland B.V., de aan Blokland gelieerde entiteiten en/of de door Blokland (eventueel) nader aan te wijzen derden of aangewezen derden.
 • Wederpartij: de natuurlijk- of rechtspersoon die met Blokland een (huur)overeenkomst is aangegaan, dan wel een dergelijke overeenkomst met Blokland wenst aan te gaan en Blokland daartoe een aanbod heeft gedaan, dan wel aan wie Blokland een offerte / aanbieding heeft uitgebracht.
 • Algemene verhuur- en inhuurvoorwaarden: de onderhavige algemene verhuur- en inhuurvoorwaarden van Blokland.
 • Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden, anders dan de Algemene verhuur- en inhuurvoorwaarden, die Blokland hanteert en die niet direct van toepassing zijn op enige situatie van verhuur, dan wel inhuur, dan wel enige andere vorm van huur betreffende materieel al dan niet inclusief Bedieningspersoneel.
 • Partijen: Blokland en Wederpartij gezamenlijk.
 • Onderdeel A: het deel van deze Algemene verhuur- en inhuurvoorwaarden dat bepalingen omvat die enkel van toepassing zijn op de situatie dat Blokland materieel aan Wederpartij verhuurt.
 • Onderdeel B: het deel van deze Algemene verhuur- en inhuurvoorwaarden dat bepalingen omvat die enkel van toepassing zijn op de situatie dat Blokland materieel van Wederpartij inhuurt, al dan niet inclusief Bedieningspersoneel.
 • Bedieningspersoneel: personeel van Wederpartij dat onder andere, doch niet uitsluitend instaat voor het uitvoeren van de bediening, alsmede het gebruik van het huurobject.

TOEPASSING ALGEMENE VERHUUR- EN INHUURVOORWAARDEN

 • Deze Algemene verhuur- en inhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen / offertes die Blokland uitbrengt, op alle aanvaardingen door Blokland van een aan haar gedaan aanbod en op alle (huur)overeenkomsten die Blokland sluit met Wederpartij die betrekking hebben op verhuur en/of inhuur door Blokland van materiaal al dan niet inclusief Bedieningspersoneel. Blokland hanteert naast deze voorwaarden ook algemene verkoopvoorwaarden en algemene inkoopvoorwaarden. Deze sets algemene voorwaarden zijn, naast de onderhavige set algemene voorwaarden, van toepassing in het geval tussen Blokland en Wederpartij transacties tot stand komen die onder de reikwijdte van die algemene voorwaarden kunnen worden geschaard. Wederpartij verklaart met de ondertekening van de opdrachtbevestiging tevens kennis te hebben kunnen nemen van de algemene verkoop- en inkoopvoorwaarden van Blokland.
 • Van deze Algemene verhuur- en inhuurvoorwaarden kan worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst en voor zover Blokland daarbij vertegenwoordigd wordt door een daartoe krachtens de statuten van Blokland bevoegde functionaris. Een dergelijke afwijking heeft geen bindende werking op andere overeenkomsten / rechtshandelingen tussen Blokland en Wederpartij.
 • De Wederpartij stemt in met toepasselijkheid van deze Algemene verhuur- en inhuurvoorwaarden op latere (huur)overeenkomsten / rechtshandelingen tussen Wederpartij en Blokland. Wederpartij stemt ermee in dat deze Algemene verhuur- en inhuurvoorwaarden in dat geval niet nogmaals ter hand worden gesteld.
 • De toepasselijkheid van de algemene (verhuur- en/of inhuur)voorwaarden van Wederpartij wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien de algemene (verhuur- en/of inhuur)voorwaarden van Blokland en Wederpartij naast elkaar van toepassing zijn, geldt dat bij eventuele strijdige bepalingen de Algemene verhuur- en inhuurvoorwaarden van Blokland prevaleren.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene verhuur- en inhuurvoorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene verhuur- en inhuurvoorwaarden onverkort van toepassing.
 • Blokland behoudt zich het recht voor om deze Algemene verhuur- en inhuurvoorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde versie is van toepassing zodra Blokland een kopie van die gewijzigde verhuur- en inhuurvoorwaarden per e-mail heeft verstuurd naar het bij haar bekende e-mailadres van Wederpartij.

AANBIEDING EN (HUUR)OVEREENKOMST

 • Alle door Blokland uitgebrachte offertes c.q. aanbiedingen zijn vrijblijvend. De door Wederpartij aan Blokland uitgebrachte offertes c.q. aanbiedingen zijn evenwel voor Wederpartij bindend en onherroepelijk jegens Blokland, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is of wordt overeengekomen.
 • Een (huur)overeenkomst komt tot stand zodra Wederpartij een door Blokland uitgebrachte offerte / aanbieding heeft geaccepteerd, tenzij Blokland haar vrijblijvend aanbod onverwijld na ontvangst van de acceptatie herroept. Onverwijld houdt in een periode van minimaal vijf werkdagen. Wederpartij wordt geacht de offerte te hebben geaccepteerd zodra Blokland uitvoering geeft aan een in het verlengde van de opdracht liggende uitvoeringshandeling en Wederpartij daar niet direct, dat wil zeggen: dezelfde dag nog, tegen ageert.
 • Voor het geval heeft te gelden dat Blokland een aanbod van Wederpartij aanvaardt, zal Blokland het recht hebben om deze aanvaarding voor een periode van vijf werkdagen te herroepen.
 • Aanbod en aanvaarding door Blokland geschiedt in alle gevallen schriftelijk, waarbij Blokland wordt vertegenwoordigd door een daartoe krachtens de statuten van Blokland bevoegde functionaris. Aanbod en aanvaarding kunnen daarnaast geschieden doordat Blokland een aanvang maakt met de beoogde in het verlengde van de opdracht liggende uitvoeringshandelingen en Wederpartij daartoe niet direct tegen protesteert.
 • (Huur)overeenkomsten kunnen namens Blokland alleen worden aangegaan door daartoe bevoegde personen. Blokland is niet gebonden aan eventuele afspraken met werkzame medewerkers van Blokland. Op eerste verzoek van Wederpartij zal Blokland aangeven wie binnen haar bedrijf bevoegd is tot het aangaan van (huur)overeenkomsten.
 • Blokland zal uitgaan van de juistheid van de door Wederpartij verstrekte gegevens en hierop zijn aanbieding baseren. Schade voortvloeiende uit onjuistheid of onvolledigheid van deze gegevens komt voor rekening van Wederpartij.
 • Iedere (huur)overeenkomst tussen Wederpartij en Blokland kan per direct en zonder enig recht op vergoeding van schade door Blokland worden beëindigd als:
  1. een betalingstermijn is overschreden;
  2. Wederpartij failliet is gegaan, surseance van betaling aanvraagt of is toegelaten tot een schuldsanering;
  3. beslag op zaken of vorderingen van Wederpartij is gelegd;
  4. Wederpartij (vennootschap) wordt ontbonden;
  5. Wederpartij (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt;
  6. In het geval het laten voortduren van de (huur)overeenkomst in redelijkheid niet van Blokland kan worden gevergd.

RECHTSFORUM

 • Op alle huidige en toekomstige (rechts)betrekkingen tussen Wederpartij en Blokland is het Nederlands recht van toepassing, zulks met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG) van 11 april 1980 (Trb. 1986, 61).
 • Geschillen zullen exclusief worden beslecht door het daartoe bevoegde gerecht in het arrondissement Den Haag.

Onderdeel A. Specifieke bepalingen voor toepassing op de verhuur van materieel aan Wederpartij

WERKINGSSFEER

 • Naast de bepalingen zoals omschreven in artikel 1 tot en met 4 van deze Algemene verhuur- en inhuurvoorwaarden, zijn de bepalingen onder Onderdeel A van deze Algemene verhuur- en inhuurvoorwaarden van toepassing op de situatie dat Blokland materieel aan Wederpartij verhuurt. In het geval de bepalingen zoals omschreven in artikel 1 tot en met 4 en de bepalingen onder Onderdeel A onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleren de bepalingen onder Onderdeel A. Blokland is bevoegd naast de bepalingen in artikel 1 tot en met 4 en onder Onderdeel A aanvullende verhuurvoorwaarden te stellen, welke zij dan vastlegt in een individuele (huur)overeenkomst tussen Blokland en Wederpartij.

HUURPERIODE

 • De huurperiode wordt vastgesteld in één of meer hele dagen en vangt aan op het tijdstip zoals in de (huur)overeenkomst overeengekomen, dan wel – als dit eerder in tijde gelegen is – op de dag dat het huurobject door Blokland aan Wederpartij wordt overhandigd.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de overeengekomen einddatum indicatief. De huurtermijn eindigt feitelijk op de dag, waarop het huurobject compleet door Blokland na volledige inspectie van het huurobject in ontvangst is genomen tegen afgifte van een akkoordbevestiging en door Wederpartij schriftelijk is afgemeld. Het onbeheerd afmelden en achterlaten van het huurobject brengt de huurperiode niet tot een einde. Na de indicatieve huurperiode heeft Blokland wel het recht te eisen dat het huurobject binnen één werkdag wordt geretourneerd conform het bepaalde in artikel 7 van deze algemene voorwaarden.
 • Wederpartij dient het huurobject voor 14.00 uur te retourneren en schriftelijk af te melden bij Blokland op de laatste dag van de huurperiode of indien het huurobject de volgende dag niet meer door Wederpartij ingehuurd wordt. Doet Wederpartij dit niet, dan brengt Blokland een extra dag huur bij Wederpartij van het huurobject in rekening.
 • De huurperiode kan tot aan de op schrift gestelde afmelding en enkel met de uitdrukkelijke goedkeuring van Blokland, zowel in geschrift als telefonisch door Wederpartij worden verlengd.

AFLEVERING, RETOURNERING EN RISICO

 • Blokland, zijnde verhuurder, verbindt zich het huurobject in goede staat aan Wederpartij af te leveren en voor de overeengekomen huurperiode ter beschikking te stellen.
 • Het huurobject wordt geacht te zijn geleverd en het risico hiervan overgegaan op Wederpartij op het moment dat Wederpartij het huurobject op het overeengekomen tijdstip en een door Blokland aan te wijzen locatie heeft opgehaald, ofwel op het moment dat Wederpartij het huurobject is gaan houden door daar de feitelijke macht over uit te oefenen.
 • Wederpartij of de gebruiker/machinist die het huurobject komt ophalen bij Blokland of, in het geval het huurobject door Blokland wordt afgeleverd, degene die het huurobject in ontvangst neemt dient zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs, bij gebreke waarvan het huurobject niet zal worden afgegeven.
 • Hoewel de opgegeven levertijd zoveel als mogelijk door Blokland in acht zal worden genomen, is dit slechts een benadering en bindt deze Blokland niet. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal de opgegeven leveringstijd nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn.
 • Indien het huurobject uit meerdere zaken bestaat, is Blokland bevoegd in gedeelten te leveren, dan wel te wachten met levering tot de gehele bestelling gereed is. In voorkomende gevallen zal hierover met Wederpartij overleg worden gevoerd.
 • Het huurobject wordt geacht te zijn geretourneerd en het risico hiervan te zijn overgegaan op Blokland op het moment dat Wederpartij het huurobject op het overeengekomen tijdstip en een door Blokland aan te wijzen locatie aan Blokland heeft overhandigd, het huurobject door Blokland na volledige inspectie in ontvangst is genomen tegen afgifte van een akkoordbevestiging en Wederpartij het huurobject schriftelijk heeft afgemeld.
 • Het afgeven van het huurobject na de huurperiode vindt in beginsel plaats op de locatie waar de levering aan Wederpartij bij de aanvang van de huur is geschied. Indien Wederpartij het huurobject op een andere dan de door Blokland aangewezen locatie wenst op te halen, dan wel te retourneren, dan is dit uitsluitend in overleg met Blokland en, eventueel tegen betaling van een vergoeding, mogelijk.

PRIJZEN

 • Prijzen worden in rekening gebracht conform de door Partijen overeengekomen tarieven of, bij gebreke daarvan, op basis van de ten tijde van de huurperiode door Blokland gebruikelijk gehanteerde tarieven.
 • Indien niet anders is overeengekomen zijn de prijzen van verhuur exclusief omzetbelasting, brandstofkosten, aan- en afvoerkosten, verzekeringen, invoerrechten, heffingen, rechten en andere belastingen van overheidswege.
 • Meeruren worden doorberekend, minderuren worden niet verrekend, tenzij schriftelijk tussen Partijen anders overeengekomen.
 • Wanneer Blokland of diens gemachtigde de soort en het aantal gemaakte verhuururen op werkbonnen registreert, worden deze wekelijks opgemaakt en door beide Partijen voor akkoord ondertekend. Maakt Wederpartij of diens gemachtigde geen gebruik van de geboden gelegenheid tot ondertekening, dan wordt Wederpartij geacht zich met de inhoud van de werkbonnen te verenigen.
 • In het geval van meerdere wederpartijen, zijn zij allen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de contractuele verplichtingen jegens Blokland.
 • Blokland is te allen tijde gerechtigd goederenrechtelijke zekerheden te verlangen voor de nakoming van de uit de (huur)overeenkomst voor Wederpartij voortvloeiende verplichtingen.
 • Blokland is gerechtigd prijsstijging van kostprijsbepalende factoren waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen de kostprijs van grond- en brandstoffen, materialen, fabricage, transport, valutawisselkoersen, stort- en verwerkingstarieven en dergelijke, zulks ter beoordeling van Blokland, die zijn ontstaan na het tot stand komen van de (huur)overeenkomst, doch voor de op/aflevering, aan Wederpartij door te berekenen. Indien Blokland dit doet binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft Wederpartij het recht de (huur)overeenkomst te ontbinden, van welk recht hij gebruik moet maken binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijsverhoging. Ontbinding van de (huur)overeenkomst op deze wijze geeft geen der partijen het recht op schadeloosstelling.

BETALING

 • Blokland heeft het recht periodiek, dan wel na afloop van de huurperiode, te factureren. Blokland kan (gedeeltelijke) vooruitbetaling van de overeengekomen prijs verlangen. Tenzij een andere betalingstermijn is aangegeven, dient betaling te geschieden binnen dertig dagen na de factuurdatum op een door Blokland aan te wijzen bankrekening, alles zonder enig recht op korting, opschorting of verrekening zijdens Wederpartij.
 • Reclames over facturen dienen schriftelijk door Wederpartij te worden ingediend en wel binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van die termijn wordt Wederpartij geacht de factuur te hebben goedgekeurd en is het desbetreffend factuurbedrag verschuldigd.
 • Indien Wederpartij niet binnen de termijn zoals genoemd lid 1 van dit artikel heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Blokland heeft in dat geval recht op vergoeding van een rente van 1,5 % per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente is verschuldigd met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had moeten plaatsvinden.
 • Indien Wederpartij in gebreke of in verzuim is met de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening. In ieder geval is Wederpartij in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten bedragen 15 % van de openstaande hoofdsom, met een minimum van € 500,- (exclusief BTW). Indien Blokland hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Wederpartij.
 • De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
  1. een betalingstermijn is overschreden;
  2. Wederpartij failliet is gegaan, surseance van betaling aanvraagt of is toegelaten tot een schuldsanering;
  3. beslag op zaken of vorderingen van Wederpartij is gelegd;
  4. Wederpartij (vennootschap) wordt ontbonden;
  5. Wederpartij (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

RECLAME

 • Bij het in ontvangst nemen van het huurobject dient Wederpartij zorgvuldig het huurobject op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken. Indien Wederpartij daarbij (zichtbare) gebreken of tekorten ontdekt, dient Wederpartij deze direct te melden bij Blokland.
 • Na aflevering van het huurobject vervalt het recht van Wederpartij zich op het gebrek te mogen beroepen. Het huurobject wordt dan geacht in goede staat en conform de (huur)overeenkomst te zijn afgeleverd.
 • Gebreken die ten tijde van de inspectie zoals genoemd in lid 1 van dit artikel door Wederpartij niet ontdekt en gemeld zijn, worden geacht tijdens de huurperiode te zijn ontstaan en komen ingevolge artikel 12 voor rekening van Wederpartij.
 • Het indienen van reclame heft de betalingsverplichting van Wederpartij niet op.
 • Het recht op reclame verjaart na verloop van één jaar na beëindiging van de huurperiode.
 • Bij onterechte reclamaties staat het Blokland vrij de kosten van onderzoek in rekening te brengen bij Wederpartij.

VERPLICHTING WEDERPARTIJ

 • Wederpartij, diens personeel en/of andere personen die in opdracht en/of onder verantwoordelijkheid van de Wederpartij het huurobject gebruiken zijn verplicht het huurobject te gebruiken uitsluitend binnen het kader waarvoor het huurobject naar zijn aard geschikt is en alleen voor het doel waarvoor het gehuurd is.
 • Wederpartij, diens personeel en/of andere personen die in opdracht en/of onder verantwoordelijkheid van de Wederpartij het huurobject gebruiken, gebruiken het huurobject met het in acht nemen van de voorschriften en aanwijzingen, die Blokland aan Wederpartij door middel van instructieboeken, handleidingen of anderszins verstrekt. Wederpartij verklaart voldoende ervaring en deskundigheid te hebben met betrekking tot het huurobject.
 • Wederpartij staat er voor in dat alle personen die het huurobject gebruiken voldoende ervaring en deskundigheid hebben met betrekking tot het gebruik van het huurobject en beschikken over de terzake eventueel (wettelijk) verplichte diploma’s, certificaten, rijbewijzen, etc en is verantwoordelijk voor instructie van deze personen.
 • Wederpartij inspecteert het huurobject doorlopend op de goede werking en, voor zover niet anders is overeengekomen, verricht hij tijdig het benodigde dagelijks onderhoud voor behoud van de goede werking, één en ander conform de specificaties van de fabrikant.
 • De kosten van onderhoud en reparatie, alles voor zover deze het gevolg zijn van normale slijtage bij een behoorlijk gebruik in overeenstemming met de bestemming, zijn voor rekening van Blokland.
 • Indien voor het benodigde dagelijks onderhoud de vereiste deskundigheid bij Wederpartij ontbreekt, dient de hulp te worden ingeroepen van Blokland en zijn de kosten voor rekening van Wederpartij. Het door Wederpartij zelf verrichten van reparaties aan het huurobject is niet toegestaan. Tenzij anders overeengekomen, is Wederpartij, bij verhuringen van een dermate lange termijn dat onderhoud door Blokland aan het huurobject noodzakelijk is, de onderhoudskosten aan Blokland verschuldigd. Wederpartij blijft de huurprijs verschuldigd gedurende de periode dat het onderhoud door Blokland plaatsvindt
 • Wederpartij treft alle redelijke maatregelen ter voorkoming van beschadiging, diefstal en/of verlies van het huurobject, zoals uitdrukkelijk doch niet uitsluitend het correct gebruiken van het huurobject, het (correct) gebruik van (evt. meegeleverde) sloten en het afsluiten, opbergen, buiten het zicht van derden plaatsen, vastketenen, enz., van het huurobject
 • Het is Wederpartij verboden het huurobject in huur, onderhuur, gebruik of anderszins aan derden ter beschikking te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Blokland.
 • Wederpartij heeft na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode een teruggaveplicht van het huurobject aan Blokland.
 • Wederpartij dient het huurobject op de overeengekomen datum (en tijdstip) aan Blokland te retourneren, in dezelfde staat als waarin zij het huurobject heeft ontvangen bij aanvang van de huurperiode.
 • Wederpartij dient het huurobject gereinigd en op dezelfde wijze als zij deze ontvangen heeft te retourneren. Indien het huurobject op enigerlei wijze vervuild blijkt te zijn, waardoor Blokland extra kosten moet maken, zijn de kosten voor rekening van Wederpartij en kan Blokland deze kosten in rekening brengen.
 • Wederpartij verplicht zich ertoe om alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het huurobject door hem of derden, te zullen betalen.
 • Indien van toepassing dient Wederpartij er op haar kosten voor zorg te dragen dat zij, tijdig vóór de levering van het huurobject, beschikt over de benodigde vergunningen en goedkeuringen.
 • Indien Wederpartij niet heeft voldaan of kan voldoen aan zijn verplichtingen uit dit artikel, dient hij dit onmiddellijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen voor aanvang van de overeenkomst, schriftelijk aan Blokland kenbaar te maken.

SCHADE

 • Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade, inclusief gevolgschade, die direct of indirect het gevolg is van het niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van een verplichting uit de (huur)overeenkomst of enig andere contractuele of niet-contractuele verplichting jegens Blokland. Daaronder dient ook te worden begrepen schade aan of verlies van het huurobject.
 • Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook aan het huurobject toegebracht of ontstaan tijdens de huurperiode, waaronder uitdrukkelijk, doch niet uitsluitend schade door beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding en total-loss van het huurobject, alsmede de omzet en/of winstderving vanwege het niet (langer) kunnen verhuren van het huurobject. Wederpartij wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht of Wederpartij aan de schade van het huurobject schuld heeft.
 • Bij diefstal, vermissing, verduistering, vervreemding en total- loss van het huurobject, verplicht Wederpartij zich de schade aan Blokland te vergoeden tegen de vervangingswaarde. In geval herstel nog mogelijk is, verplicht Wederpartij zich tot vergoeding van de reparatiekosten die hiermee gemoeid zijn. Hetzelfde geldt voor schade aan/ diefstal van onderdelen en/of toebehoren van het huurobject. Daarnaast blijft de Wederpartij aansprakelijk voor alle overige dientengevolge door Blokland geleden schade, zoals uitdrukkelijk docht niet uitsluitend expertisekosten, omzet- en/of winstderving, enz.
 • Voor het vermiste huurobject, waarvoor door Blokland reeds de vervangingswaarde aan Wederpartij is doorbelast en die later alsnog door Wederpartij wordt gevonden en geretourneerd, is Wederpartij de huurprijs tot aan de afgiftedatum verschuldigd. Deze wordt door Blokland in mindering gebracht op de aan Wederpartij te retourneren vergoeding van de vervangingswaarde.
 • Schade aan het huurobject, veroorzaakt binnen de periode waarin Wederpartij voor het huurobject verantwoordelijk is, dient onmiddellijk na ontdekking te worden gemeld bij Blokland. Na ontdekking van een gebrek, tekort of beschadiging aan het huurobject, zet Wederpartij het gebruik ervan niet voort dan na schriftelijk overleg met Blokland. Laat Wederpartij (tijdig) overleg met Blokland na, dan komt of blijft schade als gevolg van voortgezet gebruik voor rekening van Wederpartij.
 • In geval van diefstal/vermissing van het huurobject is Wederpartij verplicht dit binnen 24 uur na ontdekking aan Blokland te melden en van de diefstal aangifte te doen bij de politie. Tevens is Wederpartij verplicht een (kopie van het) proces-verbaal van aangifte aan Blokland te overleggen. In dit geval geldt de datum waarop het huurobject is ontvreemd, zoals vermeld in het proces-verbaal, als einddatum van de huurperiode.
 • Bij niet tijdige teruggave door Wederpartij van het huurobject aan Blokland na afloop van de huurperiode is Wederpartij verplicht de schade voortvloeiende uit deze overschrijding, waaronder uitdrukkelijk doch niet uitsluitend omzet en/of winstderving vanwege het niet (op tijd) kunnen verder verhuren van het huurobject, aan Blokland te vergoeden.

TRANSPORT

 • Wederpartij draagt gedurende de gehele huurperiode, dus ook tijdens transport dat door haarzelf wordt verricht, het risico voor verlies of beschadiging van het huurobject tijdens transport. Wederpartij is verplicht het huurobject te verpakken en te laden in overeenstemming met de aard van het huurobject en de wijze van transport. Dit geldt eveneens indien Wederpartij het huurobject door Blokland aangeleverd krijgt in containers, maar zelf voor het lossen en weer laden zorgdraagt. Het huurobject dient zorgvuldig geladen te worden, zodanig dat er tijdens transport geen schade kan ontstaan door verschuiven of omvallen van de lading.
 • Indien op verzoek van Wederpartij bij het laden/lossen, aan- of afkoppelen gebruik wordt gemaakt van de diensten van werknemers van Blokland, geschiedt dit geheel voor eigen risico van Wederpartij.

VERZEKERING

 • Wederpartij dient een deugdelijke verzekering af te sluiten ter dekking van alle wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van artikel 12 en 13, waarvan de verzekeringsdekking tenminste gelijkwaardig dient te zijn aan de voorwaarden van de Nederlandse Beurspolis voor Landmateriaal 2006, rubriek 4.1.1: Casco Standaard en rubriek 4.2.2: Aansprakelijkheid Uitgebreid.
 • Indien het huurobject wordt gebruikt in de uitoefening van werkzaamheden waartoe Wederpartij aan Blokland opdracht heeft verleend, dient Wederpartij onverminderd haar wettelijke en contractuele aansprakelijkheid een deugdelijke Construction All Risk verzekering (“CAR-verzekering”) af te sluiten. De CAR-verzekering dient tenminste dekking te bieden voor schade aan of verlies van het huurobject alsmede zaakschade en letselschade veroorzaakt door het gebruik van of door een gebrek aan het huurobject. De CAR-verzekering dient dekking te bieden op de locatie waar de werkzaamheden worden verricht alsmede gedurende het transport.
 • Indien Wederpartij in strijd met leden 1 en 2 van dit artikel niet verzekerd is dan wel de verzekeringsdekking niet overeenstemt met hetgeen in leden 1 en 2 van dit artikel is bepaald, heeft dit geen invloed op de wettelijke dan wel contractuele dan wel enige andere vorm van aansprakelijkheid van de Wederpartij jegens Blokland en derden.
 • Wederpartij is verplicht Blokland per direct als gerechtigde tot eventuele uitkeringen van verzekeringspenningen in de verzekeringspolis te laten opnemen en er voor zorg te dragen dat de verzekeraar deze rechtstreeks aan Blokland uitkeert. Wederpartij zal op eerste verzoek van Blokland de verzekeringspolis en de bewijzen van premiebetaling aan Blokland ter inzage verstrekken of in kopie toesturen.
 • Wederpartij is verplicht bij het afsluiten van de in leden 1 en 2 van dit artikel genoemde verzekeringen bij de verzekeraar te bedingen dat ook in het geval de schade tevens door een andere verzekering gedekt zou zijn, de in leden 1 en 2 genoemde verzekering tot uitkering overgaat.
 • Wederpartij betaalt bij enig evenement in relatie tot het huurobject waarbij een beroep wordt gedaan op de verzekering van Blokland, het totale eigen risico en alle daaruit voortvloeiende schade.

AANSPRAKELIJKHEID BLOKLAND

 • Behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld, is iedere aansprakelijkheid van Blokland uit welke hoofde of terzake van welke schade dan ook, al dan niet veroorzaakt in de uitoefening van werkzaamheden waartoe Wederpartij aan Blokland opdracht heeft verleend, uitgesloten, waaronder uitdrukkelijk doch niet uitsluitend wordt verstaan zaakschade aan het huurobject, eigendommen van Blokland, Wederpartij, diens personeel en/of derden en te hijsen lasten.
 • Onder opzet of grove schuld in de zin van deze algemene verhuurvoorwaarden wordt verstaan opzet of grove schuld van de met de leiding van over Blokland belaste personen, leidinggevende ondergeschikten daaronder mede begrepen.

VRIJWARING

 • Wederpartij vrijwaart Blokland tegen alle aanspraken van derden, de kosten van juridische bijstand daaronder mede begrepen, die samenhangen met een gebrek aan het huurobject ingevolge artikel 6:173 BW, het gebruik van het huurobject al dan niet in de uitoefening van werkzaamheden waartoe Wederpartij aan Blokland opdracht heeft verleend of die anderszins voortvloeien uit de (huur)overeenkomst, behoudens opzet of grove schuld van Blokland.

EIGENDOM

 • Blokland blijft te allen tijde eigenaar van alle aan Wederpartij verhuurde objecten.
 • Wederpartij is verplicht zich te onthouden van iedere handeling die aan voornoemd eigendom afbreuk doet, zoals het vestigen van een pandrecht, overdracht aan een derde, verkoop of montage.
 • Voor het geval dat Blokland haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Blokland of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Blokland zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 • Blokland is bij tekortschieten door Wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Blokland gerechtigd, de verhuurde objecten onmiddellijk terug te nemen, onverminderd het recht van Blokland op volledige schadevergoeding door Wederpartij wegens zijn toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst met Blokland

ONTBINDING

 • Blokland is bevoegd haar verplichting op te schorten of de (huur)overeenkomst, zonder een voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien Wederpartij de verplichtingen uit de (huur)overeenkomst niet of non-conform nakomt, zonder dat Wederpartij recht heeft op een schadevergoeding.
 • Indien de (huur)overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Blokland op Wederpartij terstond en geheel opeisbaar.

Onderdeel B. Specifieke bepalingen van toepassing op de inhuur van materieel van Wederpartij.

WERKINGSSFEER

 • Naast de bepalingen zoals omschreven in artikel 1 tot en met 4 van deze Algemene verhuur- en inhuurvoorwaarden, zijn de bepalingen onder Onderdeel B van deze Algemene verhuur- en inhuurvoorwaarden van toepassing op de situatie dat Blokland materieel inhuurt, al dan niet inclusief Bedieningspersoneel van Wederpartij. In het geval de bepalingen zoals omschreven in artikel 1 tot en met 4 en de bepalingen onder Onderdeel B onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleren de bepalingen onder Onderdeel B. Blokland is bevoegd naast de bepalingen in artikel 1 tot en met 4 en onder Onderdeel B aanvullende inhuurvoorwaarden te stellen, welke zij dan vastlegt in een individuele overeenkomst tussen Blokland en Wederpartij.

HUURPERIODE

 • De huurperiode van het huurobject al dan niet inclusief Bedieningspersoneel wordt vastgesteld in één of meer hele dagen en vangt aan op het tijdstip zoals in de (huur)overeenkomst overeengekomen, en meer specifiek op de dag dat het huurobject door Blokland is ontvangen.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de overeengekomen einddatum indicatief. De huurtermijn eindigt feitelijk op de dag, waarop het huurobject door Blokland aan Wederpartij is geretourneerd en afgemeld en het eventuele Bedieningspersoneel derhalve niet langer meer door Blokland wordt ingezet.
 • Blokland zal het huurobject afmelden bij Wederpartij op de laatste dag van de huurperiode of indien het huurobject al dan niet inclusief Bedieningspersoneel de volgende dag niet meer door Blokland ingehuurd wordt.
 • De huurperiode kan in overleg met Wederpartij, zowel in geschrift als telefonisch door Blokland worden verlengd.

AFLEVERING, RETOURNERING EN RISICO HUURPROJECT

 • Wederpartij, zijnde verhuurder, verbindt zich het huurobject in goede staat aan Blokland af te leveren en voor de overeengekomen huurperiode ter beschikking te stellen.
 • Het huurobject wordt geacht te zijn geleverd en het risico hiervan overgegaan op Blokland op het moment dat Wederpartij het huurobject op het overeengekomen tijdstip en een door Blokland aan te wijzen locatie heeft afgeleverd, dan wel aldaar door Blokland is opgehaald, ofwel op het moment van feitelijke bezitsverschaffing.
 • Blokland zal aan Wederpartij doorgeven wie namens haar bevoegd is het huurobject aan te nemen, dan wel op te halen. De persoon die bevoegd is namens Blokland het huurobject aan te nemen dan wel op te halen, dient zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.
 • De opgegeven levertijd dient door Wederpartij in acht te worden genomen en kan worden beschouwd als fatale termijn.
 • Indien het huurobject uit meerdere zaken bestaat, is Wederpartij niet bevoegd in gedeelten te leveren, dan wel te wachten met levering tot de gehele bestelling gereed is.
 • Het huurobject wordt geacht te zijn geretourneerd en het risico hiervan te zijn overgegaan op Wederpartij op het moment dat Blokland het huurobject op het overeengekomen tijdstip en een door Blokland aan te wijzen locatie aan Wederpartij ter beschikking heeft gesteld en het huurobject heeft afgemeld.

PRIJZEN

 • Prijzen worden in rekening gebracht conform de door Partijen overeengekomen tarieven.
 • Indien niet anders is overeengekomen zijn de prijzen van inhuur exclusief omzetbelasting. Overige heffingen komen voor rekeningen van Wederpartij.
 • Overwerk door ingeleend Bedieningspersoneel zal uitsluitend op schriftelijk verzoek van Blokland uitgevoerd worden. Hiertoe zullen de tussen Blokland en Wederpartij overeengekomen prijzen verhoogd worden afhankelijk van de te volgen CAO. De overwerktoeslag geldt alleen bij een aantal gewerkte uren hoger dan het aantal in de (huur)overeenkomst vastgelegde dagen per week.
 • Het is Wederpartij slechts toegestaan overwerk bij Blokland in rekening te brengen indien Blokland schriftelijk om overwerk heeft verzocht en Blokland schriftelijk heeft ingestemd met het aantal opgegeven overwerkuren.
 • Wederpartij is slechts bevoegd prijsstijging van kostprijsbepalende factoren waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen de kostprijs van grond- en brandstoffen, materialen, fabricage, transport, valutawisselkoersen, stort- en verwerkingstarieven en dergelijke, zulks ter beoordeling van Wederpartij, die zijn ontstaan na het tot stand komen van de (huur)overeenkomst, doch voor het einde van de huurperiode, in onderling overleg en met de uitdrukkelijke goedkeuring van Blokland aan Blokland door te berekenen. Indien Wederpartij dit wil doen binnen 3 maanden na het sluiten van de (huur)overeenkomst heeft Blokland het recht de (huur)overeenkomst te ontbinden, van welk recht zij gebruik moet maken binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijsverhoging. Ontbinding van de (huur)overeenkomst op deze wijze geeft geen der Partijen het recht op schadeloosstelling.

BETALING

 • Wederpartij heeft enkel het recht na afloop van de huurperiode te factureren. Tenzij anders overeengekomen, heeft Wederpartij niet de mogelijkheid (gedeeltelijke) vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te verlangen. Tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen, zal Blokland binnen zestig dagen na de factuurdatum voor betaling aan Wederpartij zorgdragen op een door Wederpartij aan te wijzen bankrekening.
 • Reclames over facturen zullen schriftelijk door Blokland worden ingediend en wel binnen 30 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van die termijn wordt Blokland geacht de factuur te hebben goedgekeurd en is het desbetreffend factuurbedrag verschuldigd.
 • Indien Blokland niet binnen de termijn zoals genoemd in lid 1 van dit artikel heeft betaald, brengt niet mee dat Blokland van rechtswege in verzuim is.
 • Blokland is gerechtigd betalingen op te schorten, indien en zolang Wederpartij zijn verplichtingen uit hoofde van de (huur)overeenkomst niet nakomt.
 • De in het vorige lid bedoelde opschorting van betalingen wordt opgeheven, nadat Wederpartij zijn verplichtingen uit hoofde van de (huur)overeenkomst is nagekomen, en de kosten van de opschorting en hervatting van de levering, alsmede van eventueel door Blokland in verband hiermee geleden schade, geheel aan Blokland heeft voldaan.

RECLAME

 • Bij het in ontvangst nemen van het huurobject dient Blokland zorgvuldig het huurobject op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken. Indien Blokland daarbij (zichtbare) gebreken of tekorten ontdekt, zal zij deze zo snel mogelijk aan Wederpartij melden.
 • Gebreken die ten tijde van voornoemde inspectie niet ontdekt zijn en hierbij ook niet ontdekt hadden behoren te worden, dienen door Blokland schriftelijk te worden gemeld binnen 48 uur nadat deze zijn ontdekt of redelijkerwijs hadden moeten zijn ontdekt.
 • Na het verstrijken van deze termijnen vervalt het recht zich op het gebrek te mogen beroepen. Het huurobject wordt dan geacht in goede staat en conform de (huur)overeenkomst te zijn afgeleverd.
 • Het indienen van reclame heft de betalingsverplichting van Blokland niet op.
 • Het recht op reclame verjaart na verloop van één jaar na beëindiging van de huurperiode.

VERPLICHTINGEN WEDERPARTIJ VOOR HUUROBJECT

 • Wederpartij garandeert dat hij volledig beschikkingsbevoegd is over het huurobject en het huurobject niet heeft verhuurd of in gebruik heeft gegeven aan een derde.
 • Het huurobject dient bedrijfsklaar en in goede staat van onderhoud te zijn. Het huurobject dient voorts te voldoen aan alle bij of krachtens de wet gestelde voorschriften, in het bijzonder aan voorschriften gesteld in verband met de veiligheid.
 • Wederpartij is verplicht op verzoek van Blokland gebreken zoals storingen aan het huurobject, niet veroorzaakt door Blokland, kosteloos te verhelpen, tenzij dit is toe te rekenen aan Blokland.
 • De kosten van onderhoud en reparatie van het huurobject, alles voor zover deze het gevolg zijn van normale slijtage bij een behoorlijk gebruik in overeenstemming met de bestemming, zijn voor rekening van Wederpartij.
 • Wederpartij zal alle informatie, documentatie, inlichtingen, aanwijzingen, feiten en omstandigheden die Blokland redelijkerwijs nodig heeft om optimaal gebruik te maken van het Huurobject aan Blokland ter beschikking stellen.

VERPLICHTINGEN WEDERPARTIJ VOOR BEDIENINGSPERSONEEL

 • Wederpartij staat er voor in dat het Bedieningspersoneel dat samen met het huurobject door Blokland wordt ingehuurd en het huurobject gebruikt/bedient, voldoende ervaring en deskundigheid heeft met betrekking tot het gebruik/de bediening van het huurobject en beschikt over de terzake eventueel (wettelijk) verplichte diploma’s, certificaten, rijbewijzen en vergunning.
 • Indien een of meerdere personen van het Bedieningspersoneel dat samen met het huurobject door Blokland wordt ingehuurd ten onrechte niet over de (eventueel) benodigde ervaring, deskundigheid, diploma’s, certificaten, rijbewijzen en vergunning beschikken, kan Blokland besluiten het betreffende Bedieningspersoneel direct uit te sluiten van het gebruik van het huurobject. In dat geval is Blokland ook geen betalingen aan Wederpartij verschuldigd voor dit Bedieningspersoneel alsmede voor het huurobject voor de tijd dat het huurobject niet door Blokland kan worden gebruikt. Wederpartij is verplicht als gevolg hiervan door Blokland geleden en te lijden schade, gevolgschade daaronder begrepen, te vergoeden.
 • Wederpartij zal binnen zo kort mogelijke termijn zorgdragen voor vervanging van het Bedieningspersoneel indien gevallen zoals beschreven in lid 2 van dit artikel zich voordoen.
 • Wederpartij dient in het bezit te zijn van een actuele lijst met diploma’s, certificaten, rijbewijzen en vergunningen van zijn Bedieningspersoneel. Bij controle door Blokland is Wederpartij verplicht deze documenten te overleggen.
 • Wederpartij is geheel verantwoordelijk voor het correct en efficiënt gebruik van het huurobject door het Bedieningspersoneel.
 • In geval van afwezigheid van het Bedieningspersoneel zal Wederpartij per ommegaande voor gelijkwaardige vervanging zorgdragen.
 • Wederpartij overlegt aan Blokland voor aanvang van de werkzaamheden een kopie van een geldig legitimatiebewijs van het ter beschikking gestelde Bedieningspersoneel. Wederpartij voldoet conform de WAV voorts aan de verplichting voor aanvang van de werkzaamheden een kopie van de tewerkstellings- en indien van toepassing – verblijfsvergunning te overleggen van het ter beschikking gestelde Bedieningspersoneel voor wie geen vrij verkeer geldt. Wederpartij verplicht zich onmiddellijk mededeling te doen aan Blokland van elke wijziging in verband met deze vergunning(en).
 • Wederpartij zorgt ervoor dat Blokland de identiteit van het ter beschikking gestelde Bedieningspersoneel voor aanvang van de werkzaamheden kan controleren aan de hand van een geldig, origineel paspoort, identiteitskaart en/of verblijfsvergunning, een en ander in overeenstemming met de Wet op de identificatieplicht. Daarnaast zorgt Wederpartij ervoor dat het ter beschikking gestelde Bedieningspersoneel zich te allen tijde op de werkvloer kan legitimeren aan de hand van een geldig identiteitsdocument in de zin van de Wet op de identificatieplicht.
 • Indien Wederpartij in gebreke blijft tijdig aan de verplichtingen genoemd in leden 7 en 8 van dit artikel te voldoen, behoudt Blokland zich het recht voor het ter beschikking gestelde Bedieningspersoneel dat het betreft de toegang tot de arbeid te ontzeggen. Bovendien vrijwaart Wederpartij Blokland van iedere aanspraak, eventuele boetes en/of anderszins inzake illegale arbeid en/of het niet voldoen door Wederpartij aan de verplichtingen uit hoofde van de WAV.
 • In het geval sprake is van de – al dan niet bedrijfsmatige – terbeschikkingstelling van personeel door Wederpartij aan Blokland, dient Wederpartij conform de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) aan de registratieverplichting in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te voldoen. Wederpartij vrijwaart Blokland voor eventuele boetes of andersoortige maatregelen die Blokland opgelegd krijgt als gevolg van de niet-naleving door Wederpartij van zijn verplichtingen uit hoofde van de Waadi.
 • Wederpartij is verplicht aan alle wettelijke vereisten te voldoen. Eventuele door Blokland te betalen boetes en/of schade als gevolg van het niet nakomen van Wederpartij van enig wettelijk vereisten – waaronder maar niet uitsluitend begrepen de boetes van de Arbeidsinspectie – komen voor rekening en risico van de Wederpartij. Wederpartij is verplicht deze boetes en/of schade aan Blokland te vergoeden.
 • Wederpartij is ten aanzien van het Bedieningspersoneel te allen tijde verantwoordelijk voor de nakoming van de krachtens de fiscale en sociale zekerheidswetgeving op haar rustende verplichtingen. Zij houdt zich bovendien aan de op haar van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Indien Blokland daarom verzoekt is Wederpartij gehouden genoegzaam aan te tonen dat zij heeft zorg gedragen voor de betaling van het toepasselijke loon en de afdracht van de verschuldigde omzetbelasting, loonbelasting, premies volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen.
 • Blokland wordt door Wederpartij gevrijwaard van iedere aansprakelijkheid, eventuele boeteheffingen en/of anderszins inzake verplichtingen van Wederpartij die voortvloeien uit de belastingwetgeving, de sociale zekerheidswetgeving alsmede arbeidsvoorwaardelijke aanspraken van diens werknemers aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de uitvoering van de (huur)overeenkomst .
 • Blokland is gerechtigd, zonder tot schadevergoeding tegenover Wederpartij gehouden te zijn, de (huur)overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechtelijke tussenkomst te beëindigen, indien Wederpartij verwijtbaar achterstallig is met de betaling van het toepasselijke loon, omzetbelasting, loonbelasting, premies volksverzekeringen en/of premies werknemersverzekeringen, onverminderd alle andere rechten en vorderingen van Blokland, in het bijzonder het recht op schadevergoeding.

VERPLICHTING BLOKLAND

 • Blokland treft alle redelijke maatregelen ter voorkoming van beschadiging, diefstal en/of verlies van het huurobject.
 • Blokland heeft na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode een teruggaveplicht van het huurobject aan Wederpartij.
 • Blokland dient het huurobject op de overeengekomen datum (en tijdstip) aan Wederpartij te retourneren, in dezelfde staat als waarin zij het huurobject heeft ontvangen bij aanvang van de huurperiode. De teruggave vindt plaats op de plaats waar de levering aan Blokland bij de aanvang van de huur is geschied of op een andere door Blokland aan te wijzen locatie.
 • Blokland verplicht zich ertoe om alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het huurobject door hem of derden, te zullen betalen.
 • Indien van toepassing dient Blokland er op haar kosten voor zorg te dragen dat zij, tijdig vóór de levering van het huurobject, beschikt over de benodigde vergunningen en goedkeuringen.
 • Blokland zal er op toezien dan het Bedieningspersoneel niet langer dan het in de (huur)overeenkomst overeengekomen aantal uur per dag werkzaam zal zijn, behoudens overwerk als genoemd in artikelen 22.3 en 22.4.

SCHADE

 • Bij schade aan het huurobject dan wel diefstal/vermissing van het huurobject zal Blokland dit zo snel mogelijk na ontdekking aan Wederpartij melden. De datum waarop het huurobject is ontvreemd, geldt als einddatum van de huurperiode.
 • Blokland heeft het recht de schade als gevolg van een tekortkoming van Wederpartij in de nakoming van de (huur)overeenkomst te verrekenen op de facturen, dan wel een schadevergoeding aan Wederpartij te vorderen. Dit recht geldt ongeacht de ernst van de tekortkoming en onverminderd Bloklands andere rechten in verband met de tekortkoming behoudens in die gevallen waarin dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

KETENAANPSRAKELIJKHEID

 • Bij schade aan het huurobject dan wel diefstal/vermissing van het huurobject zal Blokland dit zo snel mogelijk na ontdekking aan Wederpartij melden. De datum waarop het huurobject is ontvreemd, geldt als einddatum van de huurperiode.
 • Blokland heeft het recht de schade als gevolg van een tekortkoming van Wederpartij in de nakoming van de (huur)overeenkomst te verrekenen op de facturen, dan wel een schadevergoeding aan Wederpartij te vorderen. Dit recht geldt ongeacht de ernst van de tekortkoming en onverminderd Bloklands andere rechten in verband met de tekortkoming behoudens in die gevallen waarin dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

AANSPRAKELIJKHEID

 • Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade, inclusief gevolgschade, die direct of indirect het gevolg is van het niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van een verplichting uit de (huur)overeenkomst of enig andere contractuele of niet-contractuele verplichting jegens Blokland. Dat houdt onder andere in het niet tijdig ter beschikking stellen van het huurobject.
 • Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade en kosten die het gebruik van of door een gebrek aan het huurobject worden toegebracht dan wel die het Bedieningspersoneel of andere personen die door Wederpartij bij de uitvoering van de (huur)overeenkomst zijn betrokken toebrengen aan Blokland, diens personeel en/of derden.
 • Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade en kosten die door het gebruik van of door een gebrek aan het huurobject worden toegebracht aan dan wel die het Bedieningspersoneel of andere personen die door Wederpartij bij de uitvoering van de (huur)overeenkomst zijn betrokken toebrengen aan eigendommen van Blokland, diens personeel en/of derden, waaronder uitdrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen kabelschade, leidingschade en schade aan vervaardigde althans te vervaardigen zaken dan wel werken.
 • Behoudens opzet of grove schuld van Blokland of diens personeel, is Blokland niet aansprakelijk voor enige schade, die mocht ontstaan voor Wederpartij, diens (Bedienings)personeel of andere personen die door Wederpartij bij de uitvoering van de (huur)overeenkomst zijn betrokken.
 • De aansprakelijkheid van Blokland uit hoofde van de (huur)overeenkomst is beperkt tot de materiële schade aan het huurobject die het onmiddellijk gevolg is van opzet of grove schuld van Blokland of haar personeel, bij de uitvoering van de (huur)overeenkomst, zulks tot een maximum bedrag van € 5.000,00 per gebeurtenis.
 • Blokland accepteert geen enkele schadebeperking dan wel schadeuitsluiting van Wederpartij. Blokland wijst hiermee een dergelijke beperking en/of uitsluiting uitdrukkelijk van de hand. Wederpartij aanvaardt deze afwijzing hiermee uitdrukkelijk.

VRIJWARING

 • Wederpartij vrijwaart Blokland tegen alle aanspraken van derden, de kosten van juridische bijstand daaronder mede begrepen, die samenhangen met een gebrek aan het huurobject ingevolge artikel 6:173 BW, het gebruik van het huurobject, het handelen en/of nalaten van het Bedieningspersoneel of die anderszins voortvloeien uit de (huur)overeenkomst, behoudens opzet of grove schuld van Blokland.
 • De vrijwaring geldt slechts voor het bedrag dat, om welke reden dan ook, niet door een aansprakelijkheidsverzekering van Blokland wordt uitgekeerd.

VERZEKERING

 • Wederpartij dient een deugdelijke verzekering af te sluiten en in stand te houden voor het huurobject ter dekking van alle wettelijke en contractuele aansprakelijkheid, waarvan de verzekeringsdekking tenminste gelijkwaardig dient te zijn aan de voorwaarden van de Nederlandse Beurspolis voor Landmateriaal 2006, rubriek 4.1.1: Casco Standaard en rubriek 4.2.2: Aansprakelijkheid Uitgebreid.
 • Indien het huurobject en/of het Bedieningspersoneel door Blokland worden gebruikt in de uitoefening van werkzaamheden waartoe Wederpartij aan Blokland opdracht heeft verleend, dient Wederpartij onverminderd haar wettelijke en contractuele aansprakelijkheid een deugdelijke Construction All Risk verzekering (“CAR-verzekering”) af te sluiten. De CAR-verzekering dient tenminste dekking te bieden voor schade aan het huurobject of verlies van het huurobject alsmede zaakschade en letselschade veroorzaakt door het Bedieningspersoneel dan wel door het gebruik van of door een gebrek aan het huurobject. De CAR-verzekering dient dekking te bieden op de locatie waar de werkzaamheden worden verricht alsmede gedurende het transport.
 • Wederpartij is verplicht bij het afsluiten van de in leden 1 en 2 van dit artikel genoemde verzekeringen bij de verzekeraar te bedingen dat ook in het geval de schade tevens door een andere verzekering gedekt zou zijn, de in leden 1 en 2 genoemde verzekering tot uitkering overgaat.
 • Wederpartij betaalt bij enig evenement in relatie tot het huurobject waarbij een beroep wordt gedaan op de verzekering van Blokland, het totale eigen risico en alle daaruit voortvloeiende schade.
 • Wederpartij dient deugdelijke verzekeringen af te sluiten en in stand te houden voor het Bedieningspersoneel, waaronder tenminste de volgende verzekeringen worden verstaan:
 • Werknemers- en werkgeversverzekering of soortgelijke wettelijke sociale verzekering in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten;
 • WA-verzekering met een dekking van ten minste EUR 2.500.000,- per gebeurtenis betreffende dood, letsel en zaakschade.
 • Indien Wederpartij in strijd met leden 1, 2 en 5 van dit artikel niet verzekerd is dan wel de verzekeringsdekking niet overeenstemt met hetgeen in leden 1, 2 en 5 van dit artikel is bepaald, heeft dit geen invloed op de wettelijke dan wel contractuele dan wel enige andere vorm van aansprakelijkheid van de Wederpartij jegens Blokland en derden.

ONTBINDING

 • Blokland is bevoegd haar verplichting op te schorten of de (huur)overeenkomst, zonder een voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien Wederpartij de verplichtingen uit de (huur)overeenkomst niet of non-conform nakomt, zonder dat Wederpartij recht heeft op een schadevergoeding.
 • Indien de (huur)overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Blokland op Wederpartij terstond en geheel opeisbaar