Meer informatie?

Algemene voorwaarden Blokland B.V.

Algemene voorwaarden Blokland B.V.

 1. Definities
  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Blokland: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Blokland B.V., de aan Blokland gelieerde entiteiten en/of de door Blokland (eventueel) nader aan te wijzen derden of aangewezen derden.
 • Opdrachtgever: de natuurlijk- of rechtspersoon die met Blokland een overeenkomst is aangegaan, dan wel een dergelijke overeenkomst met Blokland wenst aan te gaan en Blokland daartoe een aanbod heeft gedaan, dan wel aan wie Blokland een offerte / aanbieding heeft uitgebracht.
 • Partijen: Blokland en Opdrachtgever gezamenlijk.

 

 1. Toepassing algemene voorwaarden
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen / offertes die Blokland uitbrengt, op alle aanvaardingen door Blokland van een aan haar gedaan aanbod en op alle overeenkomsten die Blokland sluit met Opdrachtgever.
  • Van deze algemene voorwaarden kan worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst en voor zover Blokland daarbij vertegenwoordigd wordt door een daartoe krachtens de statuten van Blokland bevoegde functionaris. Een dergelijke afwijking heeft geen bindende werking op andere overeenkomsten / rechtshandelingen tussen Blokland en Opdrachtgever.
  • De Opdrachtgever stemt in met toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten / rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Blokland. Opdrachtgever stemt ermee in dat deze algemene voorwaarden in dat geval niet nogmaals ter hand behoeven te worden gesteld.
  • De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien de algemene voorwaarden van Blokland en Opdrachtgever naast elkaar van toepassing zijn, geldt dat bij eventuele strijdige bepalingen de algemene voorwaarden van Blokland prevaleren.
  • Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.
  • Blokland behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde versie is van toepassing zodra Blokland een kopie van die gewijzigde voorwaarden per e-mail heeft verstuurd naar het bij haar bekende e-mailadres van Opdrachtgever.

 

 1. Aanbieding en overeenkomst
  • Alle door Blokland uitgebrachte offertes c.q. aanbiedingen zijn vrijblijvend.
  • Een overeenkomst komt tot stand zodra Opdrachtgever een door Blokland uitgebrachte offerte / aanbieding heeft geaccepteerd, tenzij Blokland het aanbod onverwijld na ontvangst van de acceptatie herroept. Onverwijld houdt in een periode van minimaal vijf werkdagen. Opdrachtgever wordt geacht de offerte te hebben geaccepteerd zodra Blokland uitvoering geeft aan de werkzaamheden en Opdrachtgever daar niet direct, dat wil zeggen: dezelfde dag nog, tegen ageert.
  • Voor het geval heeft te gelden dat Blokland een aanbod van Opdrachtgever aanvaardt, zal Blokland het recht hebben om deze aanvaarding voor een periode van vijf werkdagen te herroepen.
  • Aanbod en aanvaarding door Blokland geschiedt in alle gevallen schriftelijk, waarbij Blokland wordt vertegenwoordigd door een daartoe krachtens de statuten van Blokland bevoegde functionaris. Aanbod en aanvaarding kunnen daarnaast geschieden doordat Blokland een aanvang maakt met de beoogde werkzaamheden en Opdrachtgever daartoe niet aanstonds tegen protesteert.
  • Overeenkomsten kunnen namens Blokland alleen worden aangegaan door daartoe bevoegde personen. Blokland is niet gebonden aan eventuele “afspraken” met bij de uitvoering van het werk werkzame medewerkers van Blokland. Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Blokland aangeven wie binnen haar bedrijf bevoegd is tot het aangaan van overeenkomsten.
  • Blokland zal uitgaan van de juistheid van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en hierop zijn aanbieding baseren. Schade voortvloeiende uit onjuistheid of onvolledigheid van deze gegevens komt voor rekening van Opdrachtgever.
  • Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, heeft Blokland het recht om, indien een opdracht niet aan haar wordt gegeven, alle redelijke kosten die zij heeft moeten maken om haar offerte te kunnen uitbrengen, in rekening te brengen aan Opdrachtgever.
  • Iedere overeenkomst tussen Opdrachtgever en Blokland kan per direct en zonder enig recht op vergoeding van schade door Blokland worden beëindigd als:
   1. een betalingstermijn is overschreden;
   2. Opdrachtgever failliet is gegaan, surseance van betaling aanvraagt of is toegelaten tot een schuldsanering;
   3. beslag op zaken of vorderingen van Opdrachtgever is gelegd;
   4. Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden;
   5. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

 

 1. Rechten industriële en intellectuele eigendom
  • Alle door Blokland verstrekte bestekken of omschrijvingen, begrotingen, plannen, tekeningen of andere bescheiden blijven eigendom van Blokland en worden op eerste verzoek van Blokland geretourneerd. Tevens geldt onverkort haar auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom.

 

 1. Prijzen
  • Bij gebrek aan een overeengekomen vaste prijs, geschiedt de vaststelling van de voor de uitgevoerde opdracht aan Blokland verschuldigde prijs volgens de na voltooiing gebleken omvang der verrichte werkzaamheden en geleverde / verbruikte materialen en het aantal aan de opdracht bestede uren, zulks op basis van de voor het begin van de werkzaamheden door partijen overeengekomen (uur)tarieven of, bij gebreke daarvan, op basis van de ten tijde van de oplevering door Blokland gebruikelijk gehanteerde tarieven.
  • Alle door Blokland opgegeven, dan wel tussen Blokland en Opdrachtgever overeengekomen c.q. gehanteerde prijzen, zijn exclusief omzetbelasting, verzekeringen, invoerrechten, heffingen, rechten en andere belastingen van overheidswege.
  • Bij overschrijding van de normale arbeidstijden op werkdagen, bij arbeid op zaterdagen en op zon- en feestdagen zal Blokland een toeslag op de eventueel overeengekomen prijzen in rekening kunnen brengen.
  • In het geval van meerdere opdrachtgevers, zijn zij allen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de contractuele verplichtingen.
  • Blokland is gerechtigd Opdrachtgever aanvangskosten in rekening te brengen.
  • Blokland is te allen tijde gerechtigd goederenrechtelijke zekerheden te verlangen voor de nakoming van de uit de overeenkomst voor Opdrachtgever voortvloeiende verplichtingen.
  • Blokland is gerechtigd prijsstijging van kostprijsbepalende factoren waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen de kostprijs van grond- en brandstoffen, materialen, fabricage, transport, valutawisselkoersen, stort- en verwerkingstarieven en dergelijke, zulks ter beoordeling van Blokland, die zijn ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de op/aflevering, aan Opdrachtgever door te berekenen. Indien Blokland dit doet binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, van welk recht hij gebruik moet maken binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijsverhoging. Ontbinding van de overeenkomst op deze wijze geeft geen der partijen het recht op schadeloosstelling.
  • Opdrachtgever is gerechtigd om de opdracht te annuleren. In dat geval is opdrachtgever aan opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd van 10% van het overeengekomen totaalbedrag.

 

 1. Uitvoering
  • Blokland voert de opdracht uit op de wijze en gedurende een binnen de overeengekomen termijn gelegen tijd, welke haar, rekening houdende met de belangen en voor zoveel mogelijk met de desbetreffende wensen van Opdrachtgever, daartoe geschikt voorkomen. Het tijdstip van de uitvoering van de opdracht wordt door Blokland tijdig aan Opdrachtgever medegedeeld.
  • Blokland heeft recht op verlenging als niet van Blokland kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd als gevolg van overmacht en/of door voor rekening van Opdrachtgever komende omstandigheden.
  • Bij overschrijding van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd is Blokland aan Opdrachtgever geen schadevergoeding verschuldigd.
  • Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waar Opdrachtgever verantwoordelijk voor is, dienen de daaruit voor Blokland voortvloeiende schade en kosten door Opdrachtgever te worden vergoed.
  • Wanneer Blokland en Opdrachtgever van mening verschillen over de vraag of weers- en/of werkomstandigheden een negatieve invloed op het werk kunnen hebben, is Blokland gerechtigd het werk niet uit te voeren, zonder dat daaruit enige plicht tot schadevergoeding voortvloeit. Mocht Blokland het werk, op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever wel uitvoeren, dan is de uitvoering van het werk voor risico van Opdrachtgever en is Opdrachtgever nimmer gerechtigd tot enige schadevergoeding, mochten de werkzaamheden een negatief resultaat hebben.
  • De plaats van levering is de door Opdrachtgever bepaalde locatie welke ontsloten is door een verharde weg. Vanaf het moment van levering zijn de zaken voor risico van Opdrachtgever. Hiervan kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.
  • Blokland is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst uit te laten voeren door derden. De Opdrachtgever zal geen zeggenschap hebben ten aanzien van de selectie van deze derden.
  • De door Blokland aangewezen derden zullen ook een beroep kunnen doen op deze algemene voorwaarden. Deze bepaling dient als derdenbeding als bedoeld in artikel 6:253 BW.
  • Het is Blokland uitdrukkelijk toegestaan bij de uitvoering van de werkzaamheden af te wijken van een eerder uitgebracht advies, verstrekt plan of tekening, aangezien dit advies, verstrekt plan of tekening een uitvoeringsplan is dat opgesteld is voor aanvang van de werkzaamheden, en tijdens de werkzaamheden het soms dienstig kan zijn wijzigingen door te voeren.

 

 1. Overmacht
  • Blokland is gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten voor de duur van een overmacht situatie.
  • Onder overmacht wordt naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen in deze algemene voorwaarden verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Blokland geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Blokland niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Daaronder kan worden verstaan, doch niet uitsluitend: overheidsmaatregelen, bijzondere weeromstandigheden, stakingen, vervoersstremmingen, ziekte van het personeel van Blokland, onlusten en/of oorlogen en een toerekenbare tekortkoming in de nakoming en/of overmacht aan de zijde van die personen waarvan Blokland afhankelijk is voor de uitvoering van de opdracht, fabricage en/of levering van producten.
  • Overmacht kan nimmer grond zijn voor schadevergoeding aan Opdrachtgever.
  • Opdrachtgever doet afstand van het bepaalde in artikel 6:78 BW.

 

 1. Wijzigingen in het werk en de omstandigheden
  • Wijzigingen in het werk resulteren in meerwerk als:
   1. er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek;
   2. de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
   3. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% word afgeweken;
   4. de normale werktijd met meer dan 10% wordt overschreden;
   5. van de verrekenbare hoeveelheden wordt afgeweken. Bij afwijkingen groter dan 10% zullen Opdrachtgever en Blokland een gewijzigde eenheidsprijs overeenkomen.
  • Meerwerk wordt in rekening gebracht op basis van de op dat moment gebruikelijk door Blokland gehanteerde tarieven. Blokland is niet eerder gehouden om meerwerk uit te voeren dan nadat Opdrachtgever daartoe schriftelijke goedkeuring heeft verleend en Blokland het meerwerk heeft aanvaard.
  • Minderwerk wordt niet verrekend en geeft ook geen recht op vermindering van het factuurbedrag, dan wel terugbetaling van betaalde gelden.
  • Indien tijdens de uitvoering onvoorziene omstandigheden blijken die niet door Opdrachtgever schriftelijk zijn medegedeeld en ook niet zonder onderzoek visueel waarneembaar waren voor Blokland ten tijde van het opnemen van het werk ter plaatse, zoals bijvoorbeeld zich onder het maaiveld bevinden van stenen of andere objecten, funderingsresten of moerassige gedeelten of andere grondsoorten dan zichtbaar aan de oppervlakte, heeft Blokland het recht de prijs aan te passen in verband met de extra kosten die uit deze onvoorzienbare omstandigheden voortvloeien. Blokland is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat zij betaling heeft ontvangen van de meerprijs. Blokland is ook gerechtigd over te gaan tot een afrekening op grond van art. 7:764 lid 2 BW.

 

 1. Verplichtingen Opdrachtgever
  • Opdrachtgever zorgt ervoor dat Blokland tijdig kan beschikken over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen, zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen.
  • Opdrachtgever is verplicht onderzoek te plegen naar en Blokland schriftelijk in te lichten omtrent alle omstandigheden, waaronder begrepen de ligging en aanwezigheid van obstakels, kabels, leidingen en overige aanwezige belemmeringen en risico’s zoals onder meer, maar niet uitsluitend de toestand van de bodem en (grond)waterstand, risico’s voor derden (bijvoorbeeld bij spuitwerkzaamheden), aanwezige beschermde inheemse planten en – diersoorten, perceel beperkingen (bijvoorbeeld waterwingebied) en verontreiniging van de bodem door in het werk voorkomende bouwstoffen en objecten. Indien die omstandigheden of risico’s leiden tot extra kosten voor Blokland, is zij gerechtigd die extra kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
  • Opdrachtgever dient in geval van werkzaamheden waarbij ondergrondse obstakels geraakt kunnen worden, tenminste vijf werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden, doch niet eerder dan 20 werkdagen, een (KLIC) melding bij het Kadaster uit te (laten) voeren waarbij tevens, voor zover relevant, de ligging van huisaansluitingen aangevraagd worden. Opdrachtgever dient er zelf op toe te zien dat alle betrokken kabel- en leidingbeheerders reageren. Opdrachtgever stelt Blokland de resultaten van dit onderzoek ter hand voor aanvang van de werkzaamheden.
  • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, draagt Opdrachtgever zorg voor de afsluiting respectievelijk de verbreking van alle in gebruik zijnde aansluitingen op openbare nutsvoorzieningen en eventuele andere door, over of onder het terrein lopende leidingen en/of kabels en andere obstakels en stelt hiervoor de benodigde verklaringen ter beschikking.
  • Opdrachtgever verplicht zich op verzoek van Blokland tot het geven van inzicht in de milieu hygiënische toestand van de te bewerken bodem, het afgeven van een V&G plan ontwerpfase en/of het verrichten of laten verrichten van een asbestinventarisatie door een hiertoe erkend en gecertificeerd asbest inventarisatiebureau (SC 540) en/of een bouwstoffenonderzoek.
  • Opdrachtgever is verplicht alle beletselen weg te nemen, alsmede Blokland in te lichten omtrent alle omstandigheden welke tot gevolg hebben of kunnen hebben dat de opdrachtnemer niet in staat is de opdracht binnen de in artikel 6.1 bedoelde termijn van uitvoering zo snel en goed mogelijk, alsmede zonder schade, uit te voeren.
  • Opdrachtgever draagt ervoor zorg dat het terrein waar de overeenkomst wordt uitgevoerd goed bereikbaar is volgens het inzicht van Blokland.
  • Opdrachtgever dient zorg te dragen voor het schoonmaken en schoonhouden van en het plaatsen van waarschuwingsborden op de openbare weg voor, tijdens en na werkzaamheden waarbij de openbare weg gebruikt wordt voor de werkzaamheden.
  • Opdrachtgever dient zorg te dragen voor de naleving van de geldende voorschriften betreffende arbeidsomstandigheden en veiligheid.
  • Indien door Opdrachtgever aangeleverde materialen op enigerlei wijze vervuild blijken te zijn, waardoor Blokland extra kosten moet maken, zijn de kosten voor rekening van opdrachtgever en kan Blokland deze kosten in rekening brengen. Blokland is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat zij betaling heeft ontvangen van de meerprijs. Blokland is ook gerechtigd over te gaan tot een afrekening op grond van art. 7:764 lid 2 BW.
  • Door Opdrachtgever aangedragen of in opdracht van Opdrachtgever af te voeren zaken blijven eigendom en dus voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  • Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het eventueel afvoeren van bij de uitvoering van de overeenkomst vrijgekomen zaken, zoals – doch niet uitsluitend – grond en afval.
  • Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanleveren van gegevens over de (milieu) kwaliteit van de door Blokland te ontgraven of te bewerken bodems, dan wel van het door Blokland te vervoeren materiaal.
  • De kosten van bemonstering en analyses van te ontgraven, te vervoeren, te bewerken of te storten zaken zijn voor rekening van Opdrachtgever, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.
  • Indien Opdrachtgever niet heeft voldaan of kan voldoen aan zijn verplichtingen uit dit artikel, dient hij dit onmiddellijk, doch uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang van de overeenkomst, schriftelijk aan Blokland kenbaar te maken.

 

 1. Oplevering van het werk
  • Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
   1. Opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
   2. het werk door Opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt Opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
   3. Blokland aan Opdrachtgever schriftelijk heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en Opdrachtgever niet binnen 24 uur na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd, zulks conform artikel 15;
   4. Opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of na geleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
  • Keurt Opdrachtgever het werk niet goed, dan zal hij Blokland in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren. Hij/zij dient Blokland hierbij een redelijke termijn te gunnen. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.

 

 1. Aansprakelijkheid
  • Behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld is iedere aansprakelijkheid van Blokland uit welke hoofde of terzake van welke schade dan ook uitgesloten.
  • Onder opzet of grove schuld in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan opzet of grove schuld van de met de leiding van over Blokland belaste personen, leidinggevende ondergeschikten daaronder mede begrepen.

 

 1. Vrijwaring
  • Opdrachtgever vrijwaart Blokland tegen alle aanspraken van derden, de kosten van juridische bijstand daaronder mede begrepen, die samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor Opdrachtgever verricht, behoudens opzet of grove schuld van Blokland.
  • De vrijwaring geldt slechts voor het bedrag dat, om welke reden dan ook, niet door een aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer wordt uitgekeerd.

 

 1. Reclames
  • Zichtbare gebreken dienen binnen 24 uur na feitelijke afgifte van de zaak of oplevering van het werk schriftelijk aan Blokland gemeld te worden, zulks op straffe van verval van recht.
  • Overige gebreken dienen schriftelijk te worden gemeld binnen één kalenderweek nadat deze zijn ontdekt of redelijkerwijs hadden moeten zijn ontdekt, zulks op straffe van verval van recht.
  • Na het verstrijken van deze termijnen vervalt het recht zich op het gebrek te mogen beroepen.
  • De navolgende situaties kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame:
   1. afwijkingen van verstrekte technische gegevens, maten, capaciteiten en dergelijke van minder dan 10%;
   2. de in de catalogus/internetsite, aanbieding vermelde zet- of drukfouten en schrijffouten.
  • Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van die termijn wordt Opdrachtgever geacht de factuur te hebben goedgekeurd en is het desbetreffend factuurbedrag verschuldigd.
  • Het indienen van reclame heft de betalingsverplichting niet op.
  • Het recht op reclame verjaart na verloop van één jaar na beëindiging van de werkzaamheden of oplevering van het werk.
  • Bij onterechte reclamaties staat het Blokland vrij de kosten van onderzoek in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

 

 1. Betaling
  • Blokland heeft het recht periodiek, dan wel na de voltooiing van het werk, te factureren. Blokland kan (gedeeltelijke) vooruitbetaling van de overeengekomen prijs verlangen. Tenzij een andere betalingstermijn is aangegeven, dient betaling te geschieden binnen dertig dagen na de factuurdatum op een door Blokland aan te wijzen bankrekening, alles zonder enig recht op korting, opschorting of verrekening.
  • Indien Opdrachtgever niet binnen de termijn zoals genoemd artikel 15.1 heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Blokland heeft in dat geval recht op vergoeding van een rente van 1,5% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente is verschuldigd met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had moeten plaatsvinden.
  • Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening. In ieder geval is Opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten bedragen 15% van de openstaande hoofdsom, met een minimum van € 500,- (exclusief BTW). Indien Blokland hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.
  • De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
   1. een betalingstermijn is overschreden;
   2. Opdrachtgever failliet is gegaan, surseance van betaling aanvraagt of is toegelaten tot een schuldsanering;
   3. beslag op zaken of vorderingen van Opdrachtgever is gelegd;
   4. Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden;
   5. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
  • Blokland blijft eigenaar van alle geleverde of anderszins ter beschikking gestelde zaken, alsmede de daarmee tot stand gebrachte werken, alsmede van nog te leveren zaken totdat de navolgende vorderingen zijn voldaan:
   1. vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door Blokland aan Opdrachtgever krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken, of
   2. krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van Opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede
   3. ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.
  • Opdrachtgever is verplicht zich te onthouden van iedere handeling die aan voornoemd eigendomsvoorbehoud afbreuk doet, zoals het vestigen van een pandrecht, overdracht aan een derde, verkoop of montage.
  • Blokland heeft een retentierecht op aan haar ter bewerking, reparatie of bewaring aangeboden zaken of de goederen waaraan zij heeft gewerkt. In geval Blokland daarop een beroep doet, vervalt dat recht niet door het stellen van zekerheid door Opdrachtgever.
  • Voor het geval dat Blokland haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Blokland of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Blokland zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 

 1. Rechtsforum
  • Op alle huidige en toekomstige (rechts)betrekkingen tussen Opdrachtgever en Blokland is het Nederlands recht van toepassing, zulks met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG) van 11 april 1980 (Trb. 1986, 61).
  • Geschillen zullen exclusief worden beslecht door het daartoe bevoegde gerecht in het (hoger beroep) arrondissement Den Haag.